Ton Delfos Muziekleraar

Lesovereenkomst en annulering
Aanmelding / lesovereenkomst d.m.v. van volledig ingevuld en door bevoegde ouder(s)/voogd en/of meerderjarig kind ondertekend inschrijfformulier worden geacht te zijn aangedaan voor de duur van de cursus. Inschrijving voor een instrumentale les geldt voor één cursusjaar (= schooljaar) en wordt stilzwijgend voortgezet tenzij deze minimaal drie maanden vóór de zomer (uiterlijk 15 april van ieder kalenderjaar) schriftelijk worden opgezegd en deze schriftelijke opzegging door Ton Delfos Muziekleraar dan is ontvangen.Bij gebreke van tijdige ontvangst van een rechtsgeldige opzegging is 50% van het verschuldigde cursusgeld als hieronder genoemd verschuldigd. Indien de leerling geplaatst kan worden geldt er een proeftijd van twee maanden vanaf de eerste les, binnen deze termijn kan op ieder gewenst moment zonder opzegtermijn doch alleen schriftelijk worden opgezegd. Bij opzegging halverwege of binnen het “inschrijvingsjaar” bent u verplicht het nog verschuldigde lesgeld voor de resterende looptijd van het cursusjaar direct te betalen.

Vakanties
Voor het geldend en actuele vakantierooster zie: www.pianolesbijuthuis.nl.

Afzeggen
De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. Eventueel verzuim zal nimmer tot aanpassing of vermindering van de verschuldigde lesgelden aanleiding kunnen geven, ongeacht de oorzaak van het verzuim. Docent Ton Delfos Muziekleraar is echter niet verplicht de gemiste les in te halen. Graag z.s.m. bericht!

Tarieven
Tarieven kunnen jaarlijks gewijzigd worden en zijn berekend uitgaand van 36 lessen per jaar. Er worden 38 lessen gegeven i.v.m. de zon- en feestdagen te compenseren. Tarieven zijn inclusief reiskosten. Het benodigde lesmateriaal en eventuele parkeerkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en wordt apart in rekening gebracht. Voor de gevorderde cursisten kunnen ook lessen worden afgenomen met een andere frequentie. Voor het geldend lesaanbod en actuele overzicht van de tarieven zie: www.pianolesbijuthuis.nl.

Betaling(en) kan ineens per jaar of per maand. Betaling van de factuur voor de lesgelden dient in beginsel plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening factuur. Betalingen in termijnen is alleen mogelijk als u dit aangeeft op het d.m.v. van volledig ingevuld ondertekend inschrijfformulier door ouder(s)/voogd en/of meerderjarig kind, zie als boven lesovereenkomst en annulering.

Optie 1. Ineens, binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Optie 2. In 10 maandelijkse termijnen per automatische overschrijving, telkens per eerste van de maand met ingang van 1 september, hiervoor wordt éénmalig € 12,50 administratiekosten doorberekend.

Betalingen dienen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer: IBAN NL65 RABO 0325 9046 26 t.n.v. Ton Delfos Muziekleraar

N.B.
Bij niet of niet tijdig voldoen van de betaling van het lesgeld worden porto- en administratiekosten doorberekend en kunnen de verschuldigde leskosten worden verhoogd met eventuele incassokosten en wettelijke vertragingsrente. Wanneer lesgeld niet wordt betaald worden de lessen van de leerling opgeschort, hetgeen niet leidt tot vermindering van het verschuldigde lesgeld of uitstel van betalingsverplichtingen.

Afwezigheid docent/ Overmacht
Bij ziekte van de docent of lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen (overmacht) uitvallen komen de eerste twee lessen te vervallen. Voor de volgende lessen wordt getracht vervanging te vinden. Als vervanging niet (op tijd) mogelijk is, is Ton Delfos Muziekleraar gerechtigd de overeenkomst uit te stellen of te ontbinden of wordt het lesgeld na de vierde niet genoten les gerestitueerd. Ton Delfos Muziekleraar is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of kosten voor de student(e) uit welke hoofde dan ook. Onder overmacht wordt o.a. (maar niet uitsluitend) verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen.

Aansprakelijkheid
Ton Delfos Muziekleraar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de student(e). Alle schade wegens wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de student(e) en de ouders, voogd en/of student(e) zullen op eerste verzoek deze schade aan Ton Delfos Muziekleraar vergoeden. Ton Delfos Muziekleraar houdt zich het recht voor de student(e) bij wangedrag van de opleiding te verwijderen of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder dat student(e) aanspraak kan maken op voortzetting van de lessen of restitutie van reeds betaalde lesgelden.

Ongevallen/overlijden
Bij overlijden of langdurige ziekenhuisopname van de leerling wordt deze overeenkomst per direct beëindigd. Er geldt dan alleen een doorbetaling van twee maanden ter compensatie van de genoten maar niet volledig betaalde lessen.

Toepasselijk recht
Op deze bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan de rechter. Ton Delfos Muziekleraar behoudt het recht om dit reglement tussentijds aan te passen of te wijzigen.

KvK Den Haag nr. 27.33.65.79
BTW nr. NL001279341B98

Voor pianoles in Alphen aan den Rijn e.o.